Ochrana osobních údajů

V EPIC Group budou vaše osobní údaje v bezpečí.

Cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost EPIC Group s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, Praha 10 - Vinohrady, PSČ 101 00, IČO: 06425305, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281932 (dále i jen „Společnost“) v souvislosti se svojí hospodářskou činností (zejm. v oblasti investování prostřednictvím dluhopisů a prodejem produktů v rámci projektu Sun Pearls) zpracovává osobní údaje mj. následujících kategorií subjektů údajů:

 1. upisovatelů a dalších klientů Společnosti, obchodních partnerů Společnosti a dále jejich případných zástupců, zaměstnanců či jimi určených kontaktních osob (včetně potenciálních či bývalých upisovatelů a dalších klientů a včetně potenciálních či bývalých obchodních partnerů Společnosti a jejich zástupců, zaměstnanců či jimi určených kontaktních osob);
 2. návštěvníků webových stránek Společnosti.

Osobní údaje výše uvedených kategorií subjektů údajů zpracovává Společnost jako správce. Podrobnější informace pro jednotlivé skupiny subjektů údajů jsou uvedeny níže./se objeví po kliknutí na příslušnou skupinu subjektů údajů.

Společnost nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

Subjekty údajů mají vůči Společnosti právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu či doplnění. V závislosti na konkrétním druhu zpracování může subjektům údajů vůči Společnosti vzniknout též právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut), právo na omezení zpracování anebo právo vznést námitku. Tato práva mohou subjekty údajů snadno uplatnit:

 • elektronicky na e-mailové adrese: info@sunpearlsrevolution.com;
 • písemně na adrese sídla Společnosti: EPIC Group s.r.o., Korunní 2569/108, Praha 10 - Vinohrady, PSČ 101 00.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti je jakkoliv závadné, má právo obrátit se na kteréhokoli z jednatelů společnosti nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 1. Pro upisovatele a další klienty Společnosti, obchodní partnery Společnosti a dále pro jejich případné zástupce, zaměstnance či jimi určené kontaktní osoby (včetně potenciálních či bývalých upisovatelů a dalších klientů a včetně potenciálních či bývalých obchodních partnerů Společnosti a jejich případných zástupců, zaměstnanců či jimi určených kontaktních osob)

  Účel a právní základ zpracování

  Účelem zpracování osobních údajů těchto subjektů údajů je řádné poskytování služeb Společností příslušnému subjektu údajů. Právním základem zpracování je:

  • řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a subjektem údajů, popřípadě subjektem, který subjekt údajů zastupuje, anebo
  • oprávněný zájem Společnosti.

   

  Příjemci osobních údajů

  Údaje subjektů mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

  Zpracováním osobních údajů mohou být v odůvodněných případech pověřeni následující zpracovatelé: poskytovatelé účetnictví, obchodní zástupci, auditoři, právní či daňoví poradci, poskytovatelé informačních systémů používaných Společností, poskytovatelé datových úložišť.<

  Doba uložení osobních údajů

  Osobní údaje upisovatelů a dalších klientů Společnosti, obchodních partnerů Společnosti a dále jejich případných zástupců, zaměstnanců či jimi určených kontaktních osob (včetně bývalých obchodních partnerů Společnosti a jejich případných zástupců, zaměstnanců či jimi určených kontaktních osob) jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Společností a příslušným subjektem údajů, a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

  Osobní údaje potenciálních upisovatelů a dalších klientů Společnosti a obchodních partnerů Společnosti budou zpracovávány jen po dobu nezbytně nutnou pro projednání smlouvy.

  Požadavek poskytnutí osobních údajů

  V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společností a subjektem údajů, resp. pro řádné poskytování služeb Společností, je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi příslušným subjektem údajů a Společností.

 2. Pro návštěvníky webových stránek Společnosti

  Účel a právní základ zpracování

  Účelem zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek Společnosti je zajištění bezpečného a bezproblémového provozu webových stránek Společnosti, zejména ochrana před kybernetickými útoky apod. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Společnosti na zajištění bezpečného a bezproblémového provozu jejích webových stránek.

  Příjemci osobních údajů

  Zpracováním osobních údajů návštěvníků webových stránek Společnosti mohou být (v souvislosti s ochranou oprávněných zájmů Společnosti) pověřeni následující příjemci a zpracovatelé: provozovatel webhostingu a administrátor webových stránek Společnosti.

  Doba uložení osobních údajů

  Osobní údaje návštěvníků webových stránek Společnosti jsou zpracovávány nejdéle po dobu 50 měsíců od jejich návštěvy webových stránek Společnosti.

  Požadavek poskytnutí osobních údajů

  Poskytnutí těchto osobních údajů je zákonným požadavkem. Subjekty údajů jsou povinny tyto údaje poskytnout. Díky tomu bude Společnost schopna zajistit bezpečný a bezproblémový provoz svých webových stránek.