Dražby nemovitostí

Dražba nemovitosti vám umožní koupi nemovitosti za velmi výhodnou cenu.

Společnost EPIC Group ve spolupráci s JR Dražby, a.s. se specializuje na dražby bytů, rodinných i činžovních domů, chat, chalup, komerčních nemovitostí a pozemků, a to jak na dražby dobrovolné, tak i na dražby nedobrovolné.

Kromě nevšedního zážitku z dražby nemovitosti máte možnost získat nemovitost za bezkonkurenční cenu na trhu s nemovitostmi.

Stává se totiž často, že z mnoha zájemců o nemovitost se dražby zúčastní jen jeden zájemce a ten vydraží nemovitost za vyvolávací cenu. Veřejná dražba je považována mezi odbornou i laickou veřejností za transparentní formu prodeje nemovitostí a často také za vhodný nástroj pro dosažení maximálního výtěžku z prodeje.

Dražby dobrovolné

Dražby dobrovolné provádíme na základě svobodného návrhu (svobodné vůle) vlastníka nebo osoby oprávněné s předmětem dražby hospodařit a vlastníkem zmocněné, popř. na základě zvláštního právního předpisu osoby oprávněné předmět dražby zpeněžit – zcizit neboli prodat.

Navrhovatelem dražby dobrovolné může být vlastník předmětu dražby, včetně měst a obcí, městské části, příspěvkové či rozpočtové organizace. Může jím být rovněž likvidátor nebo insolvenční správce.

Při provádění dražby je naším cílem dosažení nejvyšší možné ceny vydražením.

Tím dosahujeme zpeněžení v daném místě a čase za nejvyšší cenu – podání. Dražba se tak liší od běžné realitní činnosti, kdy si účastníci převodu nemovitosti prodejní cenu předem dohodnou a pak smluvně stvrdí.

Dražby nedobrovolné

Dražby nedobrovolné provádíme proti vůli vlastníka, a to na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka nebyla dlužníkem včas a řádně uhrazena, je v prodlení a tato pohledávka je zajištěna zástavním právem, respektive soudcovským zástavním právem k předmětu dražby, případně omezením převodu nemovitosti nebo zadržovacím právem.

Pohledávka za dlužníkem musí být doložena dražebním titulem, tedy vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným rozhodčím nálezem, případně doložena vykonatelným notářským či (historicky) exekutorským zápisem nebo doložena jiným vykonatelným rozhodnutím, jehož soudní výkon připouští zákon, včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků.

Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat ochotu dlužníků uzavírat u již existujících vztahů příslušné právní úkony ve formě notářských nebo (historicky) exekutorských zápisů, nabízíme vám pomoc při vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti, která bude završena uspokojením budoucího navrhovatele nedobrovolné dražby z výtěžku zpeněžení předmětu dražby nedobrovolné. Při dražbách využíváme činnosti našeho speciálního právníka na dražby.

Chcete poradit s dražbou?

Sjednáme si společnou schůzku.
Zjistíme vaše potřeby.
Nastavíme ideální podmínky spolupráce.